About Us
รู้จักกับเรา
ปรัชญาและวิสัยทัศน์
แนะนำบุคลากร

Samart Edu-Care Nursery บ้านหลังที่สองที่ให้ความรัก ความอบอุ่น พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทุกๆวัน “เก่งฉลาด ดึงศักยภาพ สู่อัจฉริยะ” ด้วยการเล่นอย่างมีความหมาย ภายใต้การดูแลด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และโภชนาการที่ถูกต้อง โดย นพ. สามารถ จำปี ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการด้วยสื่อที่เป็นรูปธรรม โดย คุณครูเอกปฐมวัย คุรุศาสตร์บัณฑิต โดยใช้แผนการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาแบบองค์รวม

สามารถ เอ็ดดู แคร์ เนอสเซอรี่ ยังได้นำหลักสูตรการพัฒนาเด็กจากออสเตรเลียมาผสมผสาน เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อจะได้นำไปใช้เมื่อเรียนชั้นสูงต่อไป

สามารถ เอ็ดดู แคร์ เนอสเซอรี่ มุ่งเน้นในการพัฒนาเด็ก โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของความรัก การให้กำลังใจ การเสริมแรงในทางบวก และเน้นการจัดให้เกิดการเรียนรู้ผ่านภาวะคลื่นสมองต่ำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีสมาธิ มีความสุขในการรับรู้ ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา ประสาทสัมผัส จิตใต้สำนึก จิตเหนือสำนึก ควบคู่ไปกับการได้รับการพัฒนาจิต ปัญญา และการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข นอกจากนี้ สามารถ เอ็ดดู แคร์ เนอสเซอรี่ ยังได้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของสมอง มาผสมผสานโดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ใช้พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ และการทำงานของสมองเป็นฐานของการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งหลักในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก คือ

  1. กระตุ้นให้เด็กมีการปฏิบัติการคิด (Active learning)
  2. กระตุ้นให้เด็กมีการแสดงออกระหว่างเรียน (Behaving)
  3. การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning)
  4. ให้มีการเรียนรู้จากการค้นพบ (Discovery learning)
  5. ให้เกิดความก้าวหน้า (Progress)

สามารถ เอ็ดดู แคร์ เนอสเซอรี่ ได้กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทหลากหลาย

สามารถ เอ็ดดู แคร์ เนอสเซอรี่ ได้กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทหลากหลาย โดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม และตรงกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย และใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรม เด็กสามารถจับต้องได้ คิดได้ เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดี เด็กจะสนุกกับการเรียนรู้ศักยภาพทางสมองก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปด้วยตัวบุตรหลานท่านเองอย่างมีคุณภาพ เราได้เปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาตนเองตามลำดับขั้น เพื่อให้เด็กมีวุฒิภาวะตามวัยอย่างสมบรูณ์ ทั้งมีปัญญาดีและจิตใจดี และมีพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะมีศักยภาพเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี และมีความสุขในอนาคตต่อไป

©2021 All rights reserved.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Site Maps