Services
หลักสูตรการสอน
ตารางกิจกรรม
คลังรูปภาพ

หลักสูตรการสอน :

Samart Edu-Care Nursery คือเนอสเซอรี่ที่รับดูแล และพัฒนาทักษะเด็กก่อนเรียน (1-4 ปี) และเด็กเล็ก 3 เดือนขึ้นไป เปิดให้บริการครบวงจร ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เต็มวัน ครึ่งวัน รายวัน รายชั่วโมง ตามความต้องการของแต่ละครอบครัว

ที่สามารถเอ็ดดูแคร์เนอร์สเซอรี่เรามุ่งทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ความรัก ความอบอุ่น พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทุกๆวัน “เก่งฉลาด ดึงศักยภาพ สู่อัจฉริยะ” ด้วยการเล่นอย่างมีความหมาย ภายใต้การดูแลด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และโภชนาการที่ถูกต้อง โดย นพ. สามารถ จำปี

การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการด้วยสื่อที่เป็นรูปธรรม โดย คุณครูเอกปฐมวัย คุรุศาสตร์บัณฑิต โดยใช้แผนการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาแบบองค์รวม ทั้งยังได้นำหลักสูตรการพัฒนาเด็กจากออสเตรเลียมาผสมผสาน เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อจะได้นำไปใช้เมื่อเรียนชั้นสูงต่อไป

นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการพัฒนาเด็ก โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของความรัก การให้กำลังใจ การเสริมแรงในทางบวก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีสมาธิ มีความสุขในการรับรู้ ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา ประสาทสัมผัส จิตใต้สำนึก จิตเหนือสำนึก ควบคู่ไปกับการได้รับการพัฒนาจิต ปัญญา และการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข

อัตราส่วนผู้ดูแลต่อเด็ก :

  • - 1 ต่อ 3 สำหรับเด็ก 6 เดือน – 1 ปี
  • - 1 ต่อ 5 สำหรับเด็ก 1 ปี – 3 ปี
  • - 1 ต่อ 10 สำหรับเด็ก 3 ปี – 6 ปี

เวลาทำการ :

  • - สามารถเอ็ดดูแคร์เนอร์สเซอรี่ เปิดตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น.
  • - หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์
©2021 All rights reserved.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Site Maps